Nasz Statut

 

STATUT FUNDACJI

„Instytut Dygasińskiego”

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Instytut Dygasińskiego”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Garleja zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Krysińskiego w kancelarii notarialnej w Pińczowie, Plac Wolności Nr 22, w dniu 23 marca 2017 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowa Wieś (gmina Nagłowice).

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§8

Celami Fundacji są:

 • Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego regionu.
 • Popularyzacja wiedzy historycznej, przyrodniczej, archeologicznej.
 • Ochrona zabytków i atrakcji turystycznych.
 • Prowadzenie poszukiwań i badań w tym archeologicznych i historycznych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi.
 • Propagowanie niekonwencjonalnych form spędzania wolnego czasu.
 • Popieranie rozwoju turystyki oraz integracja środowisk turystycznych.
 • Ochrona środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata
 • Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Dbałość o zachowanie zdrowia człowieka.
 • Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, oświatowo-kulturalnej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej.
 • Edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Animowanie społecznej aktywności kulturalnej.
 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących.
 • Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej.
 • Dbanie o zabytki regionu.
 • Gromadzenie i wymianę informacji o zjawiskach kulturowych.
 • Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.
 • Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
 • Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
 • Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności.
 • Prowadzenie zespołów artystycznych.
 • Promocję społecznej aktywności kulturalnej.
 • Organizację imprez kulturalnych.
 • Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Instytutu.
 • Działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą, wystawienniczą, turystyczną i handlową.
 • Organizowanie spotkań, prelekcji, projekcji filmowych, konferencji i różnego rodzaju imprez.
 • Opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Instytutu.
 • Popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z Instytutem.
 • Prowadzenie analiz i studiów.
 • Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami
  i stowarzyszeniami, placówkami naukowymi.
 • Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów Instytutu.
 • Doradztwo organizacyjne i prawne.
 • Wymianę informacji, materiałów i sprzętu.
 • Organizowanie badań archeologicznych, historycznych i przyrodniczych.
 • Organizowanie poszukiwań zaginionych i zapomnianych zabytków, atrakcji turystycznych i podziemi.
 • Organizowanie i prowadzenie biblioteki i archiwum Instytutu.
 • Organizowanie i wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej.
 • Inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska.
 • Propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.
 • Akcje sprzątania.
 • Segregację odpadów.
 • Propagowanie agroturystycznych form wypoczynku.
 • Edukację ekologiczną wsi, współpracę ze szkołami, realizację programów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Organizowanie konkursów wiedzy ekologicznej.
 • Organizowanie obozów naukowych, wycieczek i innych form zorganizowanego wypoczynku ekologicznego.
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 • Sprzedaż wydawnictw.
 • Gromadzenie danych o środowisku i dziedzictwie kulturowym.
 • Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe.
 • Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Ochronę i promocję zdrowia poprzez sport i turystykę.
 • Promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży.
 • Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami.
 • Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport.
 • Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego.
 • Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności jednego z członków rodziny, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną.
 • Organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego.
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom.
 • Profilaktykę uzależnień i innych problemów społecznych.
 • Leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych.
 • Tworzenie centrów integracji społecznej.
 • Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • Terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym i samotnym oraz rehabilitację tych osób,
 • Prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
 • Prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
 • Organizację i prowadzenie ośrodka terapeutycznego,
 • Organizację i prowadzenie przedszkola integracyjnego,
 • Organizację i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych,
 • Organizację i prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku,
 • Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych.

§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji.

§13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Władze Fundacji.

§15

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§16

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§18

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 §22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jeden członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

 

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.