Przetarg 1/2020

Przetarg 1/2020

23 kwietnia, 2020 Przetargi Przetargi, zapytania i oferty 0

Instytut Dygasińskiego ogłasza przetarg. Nabór ofert rozpoczyna w dniu ogłoszenia (23 kwietnia 2020r.)

UWAGA – Instytut Dygasińskiego wprowadza możliwość podziału usług budowlanych.

UWAGA – Instytut Dygasińskiego przedłuża do 5 czerwca 2020r. nabór ofert.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonego
zamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole (ok 200m2) w ramach
projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nowa Wieś
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup usług budowlanych na potrzeby adaptacji i
remontu pomieszczeń (ok 200m2) wg załączonej specyfikacji.
Przedmiot zamówienia
1.1 Wymiana okien: 20 okien (okna 20 szt., materiały do montażu, parapety, obróbka tynkarska, robocizna)
1.2 Wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenie w tym oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (gniazdka,
puszki, przewody ok. 250mb , oświetlenie 51 pkt., 2 rozdzielnice, oświetlenie ewakuacyjne, sieć
internetowa, robocizna)
1.3 Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (ok. 50 metrów bieżących sieci wodnej: rury, złączki,
uszczelki, uszczelniacze, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, robocizna)
1.4 Wymiana instalacji ciepłowniczej (instalacja ciepłownicza ok. 150 mb., 24 grzejniki z osprzętem,
robocizna)
1.5 Wyburzenie ścian działowych, wstawienie belki (dwuteownik 200mm) wzmacniającej sufit, gładzie,
gruntowanie i malowanie (wyburzenie ok. 29 m2, położenie gładzi,gruntowanie i malowanie ścian+sufitów
ok. 730m2, materiały, gładzie, grunty, farby, robocizna)
1.6 Wymiana drzwi (demontaż starych drzwi, 9 szt.drzwi wraz z futrynami, materiały do montażu,
robocizna)
1.7 Położenie paneli podłogowych ok.190 m2 (panele, listwy przypodłogowe, materiały do montażu,
robocizna)
1.8 Remont łazienki (podłoga ok.10m2, ściany 42 m2, luksfery 15 m2, usuniecie starych płytek,
przygotowanie i położenie
nowych: materiały, kleje, płytki, robocizna)
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane

Załączniki: (*nowa lokalizacja)
zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
zał. nr 4 Umowa
zał. nr 3 Oferta
zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 1 Kosztorys ogólny

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:
Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Czas realizacji / dostawy
Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:
Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Czas realizacji / dostawy
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:
Kryterium I: Cena netto (C)
Waga: 80
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 80.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium II: Czas dostawy / realizacji (G)
Waga: 20
Sposób oceny:
Realizacja powyżej lub równa 2 miesiącom – 0 pkt.
Realizacja mniejsza niż 2 miesiące lub równa 1 miesiącowi – 10 pkt.
Realizacja mniejsza niż 1 miesiąc – 20 pkt.
Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena netto oraz czas realizacji wynosi 100.
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*80+G
P – liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G – czas realizacji / dostawy
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na
podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Zamawiający – Wnioskodawca
Nazwa
Instytut Dygasińskiego
Adres
Nowa Wieś 113
28-362 Nowa Wieś
świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer naboru
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19

UWAGA – zmiana adresu ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności. Tu znajdziesz uporządkowane wcześniej publikowane ogłoszenie.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32015