Jesień w kolorze słońca

Aktualnie dobiega końca realizacja projektu „Jesień w kolorze słońca”  to w Nowej Wsi          w gminie Nagłowice trwają końcowe prace remontowe i adaptacyjne w części budynku po szkole podstawowej na Dzienny Klub Seniora . Projekt na to przedsięwzięcie został napisany i będzie realizowany przez  Fundację „Instytut Dygasińskiego” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.  Na realizację wniosku w ramach  Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działania  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i  Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), pozyskano kwotę pozyskano 1 389 772,00 , wkład własny Fundacji  143 420,00, w tym wkład prywatny 67 820,00. Projekt , o którym mowa został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Celem realizacji projektu  jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 60 os osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność(35K       i 25M w wieku 60+) z gminy Nagłowice od 01.09.2020 do 31.08.2023r. poprzez utworzenie 20 miejsc opieki dostępnych od VII 2020r. w nowo otwartym Klubie Seniora w Nowej Wsi,     w którym będą prowadzone usługi opiekuńcze: usługi krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych. W ramach projektu zostaną podjęte działania będące odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych, przełamujące zdiagnozowane bariery. Wsparcie w postaci: dostępnych      5 dni w tyg. po 8 godz. 20  miejsc krótkookresowego pobytu dziennego w Klubie seniora oraz zajęć z psychologiem, warsztatów usprawniająco-aktywizujących. Każdy uczestnik projektu będzie brał udział w kilku warsztatach, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników projektu.   Wpłynie to  pozytywnie na poprawę i zwiększenie dostępności usług społecznych dla kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób  niesamodzielnych z gminy  Nagłowice. Realizacja projektu  i osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu i produktu wpłynie na zwiększenie w przeciągu 3 lat dostępu do usług społeczno-opiekuńczych dla 60 osób . (35 kobiet i 25 mężczyzn), to jest 20 osób rocznie,                 a tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, ze względu na przyrost seniorów                 w gminie  Nagłowice zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi ma trend rosnący i zapewni min. 3 letnią trwałość projektu. Do każdego  chcemy podejść indywidualnie , dbając                             o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu. Jesteśmy otwarci na udział osób niepełnosprawnych w projekcie, w razie potrzeby zastosujemy racjonalne usprawnienia, mające na celu umożliwienie ich uczestnictwa w Projekcie.

Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne opłaty. Nabór uczestników na pierwszy rok rozpocznie się od 6 do 20 sierpnia br. Wkrótce ukaże się regulamin naboru.

Przewidziany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 września 2020r.

Bogusława Wypych

Prezes LGD Ziemia Jędrzejowska – Gryf