Oferta Pracy nr 2/2020

Oferta Pracy nr 2/2020

3 kwietnia, 2020 Oferty pracy Przetargi, zapytania i oferty 0

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Opiekun Klub Seniora

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Instytut Dygasińskiego ogłasza  nabór na stanowisko pracy Opiekun Klubu Seniora w ramach projektu Nr RPSW.09.02.01.26-0018/19 pn. „JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!”

 1. Nazwa i adres jednostki:

Instytut Dygasińskiego

Nowa Wieś 113

28-362 Nagłowice

tel.: 665 804 480

II. Nazwa stanowiska

Opiekun Klubu Seniora

III. Niezbędne wymagania

 1. Obywatelstwo polskie.
  • Wyższe wykształcenie.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Niekaralność za przestępstwa umyślne.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

IV. Dodatkowe wymagania

 1. Umiejętność w zakresie animacji społecznej.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Predyspozycje: samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność prac z osobami starszymi, cierpliwość, kreatywność rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji.
 4. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należeć będzie w szczególności:

 1. Opieka nad uczestnikami Klubu Seniora
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu sprawności psychofizycznej osób starszych (ogólne ćwiczenia umysłu: gry planszowe, gry w karty, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i inne).
 3. Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, organizowanie czasu wolnego uczestnikom.
 4. Wykonywanie czynności związanych z potrzebami uczestników, opieka higieniczna.
 5. Sporządzanie notatek służbowych dotyczących uczestników, prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności.
 6. Zgłaszanie i uzgadnianie z przełożonymi zapotrzebowania na materiały do zajęć i ich zakup oraz ekonomiczne gospodarowanie nimi.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników oraz o czystość i estetykę stanowiska pracy.
 8. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 9. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami uczestników Klubu.
 10. Przygotowanie pogadanek, dyskusji, włączanie się w organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Seniora Nowa Wieś 113
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Seniora współpraca z prowadzącym – Instytutem Dygasińskiego.
 • Okres zatrudnienia: od lipca 2020 roku
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas 34 miesięcy 
 • Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.
  • Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  • Kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna w Klubie Seniora
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  • Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Instytucie Dygasińskiego

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Instytutu Dygasińskiego Nowa Wieś 113 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko – Opiekun Klubu Seniora”

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą rozpatrywane. (zalecenia covid)

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki  lub telefonicznie tel. 665 804 480
 2. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach: Pierwszy etap: W dniu 01 grudnia  2020r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.

Drugi etap: Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po wyłonieniu kandydatów Prezes Instytutu Dygasińskiego może przeprowadzić rozmowę z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu ostatecznego zatwierdzenia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Dygasińskiego

X. Załączniki (dostępne również w siedzibie Instytutu Dygasińskiego):

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV. – pobierz TU
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.- pobierz TU
 3. Oświadczenia.- pobierz TU
 4. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji – pobierz TU