Aktualna oferta pracy na stanowiska: instruktor warsztatów (wg wykazu)

Aktualna oferta pracy na stanowiska: instruktor warsztatów (wg wykazu)

1 lipca, 2020 Oferty pracy Przetargi, zapytania i oferty Uncategorized 0

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowiska Instruktor prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Powtórne ogłoszenie na wolne stanowiska pracy

Wymagania: ,

doświadczenie

Zakres obowiązków na stanowisku Instruktora Warsztatów:

 • prowadzenie warsztatów w części wykładowej (teoretycznej) oraz praktycznej
 • kompletowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć,
 • składanie wymaganych sprawozdań

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa zlecenie

Wykaz tematyczny warsztatów:

 • Warsztaty Gimnastyczne (16 h/mies.)
 • Warsztaty Zdrowy Tryb Życia (16 h/mies.)
 • Warsztaty Kulinarne (16 h/mies.)
 • Warsztaty z Pierwszej Pomocy (18 h/rok)
 • Warsztaty Pszczelarskie (8 h/mies.)

Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowiska Instruktor prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Zakres obowiązków na stanowisku Instruktora Warsztatów:

 • prowadzenie warsztatów w części wykładowej (teoretycznej) oraz praktycznej
 • kompletowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć,

Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 • CV
 • Ofertę z zaproponowaną ceną
 • zaświadczenia a także inne dokumenty świadczące o nabytych kwalifikacjach  i umiejętnościach lub referencje,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

Kryterium wyboru oferty

Wybór oferty dokonywany jest w oparciu spełnienie wymogów formalnych.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Fundacji na adres:
 Nowa Wieś 113, 28 – 362 Nagłowice do dnia 26.07.2020r. do godz. 15:00.  Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem:  Instytut Dygasińskiego  dotyczy naboru na INSTRUKTORA w projekcie Jesień w Kolorze Słońca.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Instytut Dygasińskiego nie będzie zwracać nadesłanych ofert.        

Zasady konkursu: Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefoniczną
na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te odbędą się od 31.07.2020r. w biurze Instytutu Dygasińskiego. Po rozmowach wybrana osoba zostanie zaproszona do podpisania umowy