Oferta Pracy 2A/2020

Oferta Pracy 2A/2020

18 grudnia, 2020 Oferty pracy Przetargi, zapytania i oferty Uncategorized 0

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Opiekun Klub Seniora

Instytut Dygasińskiego ogłasza  kolejny nabór na stanowisko pracy Opiekun Klubu Seniora w ramach Programu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA!” Nr RPSW.09.02.01-26-0018/19

I. Nazwa i adres jednostki:

Instytut Dygasińskiego

Nowa Wieś 113

28-362 Nagłowice

tel.:665 804 480

II. Nazwa stanowiska

Opiekun Klubu Seniora

III. Niezbędne wymagania

 1. Obywatelstwo polskie.
  1. Minimum średnie wykształcenie.
  1. Kurs Opiekun Osób starszych i niepełnosprawnych
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  1. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
  1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

IV. Dodatkowe wymagania

 1. Umiejętność w zakresie animacji społecznej.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Predyspozycje: samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność prac z osobami starszymi, cierpliwość, kreatywność rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji.
 4. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należeć będzie w szczególności:

 1. Opieka nad uczestnikami Klubu Seniora
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu sprawności psychofizycznej osób starszych (ogólne ćwiczenia umysłu: gry planszowe, gry w karty,rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i inne).
 3. Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, organizowanie czasu wolnego uczestnikom.
 4. Wykonywanie czynności związanych z potrzebami uczestników, opieka higieniczna.
 5. Sporządzanie notatek służbowych dotyczących uczestników, prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności.
 6. Zgłaszanie i uzgadnianie z przełożonymi zapotrzebowania na materiały do zajęć i ich zakup oraz ekonomiczne gospodarowanie nimi.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników oraz o czystość i estetykę stanowiska pracy.
 8. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 9. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami uczestników Klubu.
 10. Przygotowanie pogadanek, dyskusji, włączanie się w organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Seniora Nowa Wieś 113
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Seniora współpraca z kierownikiem Klubu .
 • Okres zatrudnienia: od stycznia 2021roku
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.
  1. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  1. Kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
  1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  1. Oświadczenie o pełnej zdolności do do czynności prawnych.
  1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna w Klubie Seniora
  1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  1. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Instytucie Dygasińskiego

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Instytutu Dygasińskiego Nowa Wieś 113 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki  lub telefonicznie tel. 665 804 480
 2. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach: Pierwszy etap: W dniu22 XII  2020r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej.

Drugi etap: Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po wyłonieniu kandydatów Prezes |Instytutu Dygasińskiego może przeprowadzić rozmowę z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu ostatecznego zatwierdzenia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Dygasińskiego

X. Załączniki:

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV. – pobierz TU
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.- pobierz TU
 3. Oświadczenia.- pobierz TU
 4. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji – pobierz TU

Załączniki dezaktywowano – oferta zakończona