Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

9 czerwca, 2020 Przetargi Przetargi, zapytania i oferty 0

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonego zamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole (ok 200m2) w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2020r. złożono 2 oferty.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) Nazwa Wykonawcy
Expertus AE Sp z o.o.
25-363 Kielce ,ul.Wesoła 51
NIP959-198-19-15
oferowana cena: 154 690,21 zł. (brutto), w załączeniu oferta.
2) Nazwa Wykonawcy
Thermal
Firma Usługowo-Budowlana Bud-Max Kopystyński Bogdan
Makowisko 46A, 37-500 Makowisko
oferowana cena: 28 609,79 zł. (brutto), w załączeniu oferta.
W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 06.06 2020 r. analizy ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług budowlanych wraz z materiałem (lub z materiału powierzonego zamawiającego) na potrzeby remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej szkole (ok 200m2) w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.
wyłoniono dwie Firmy niepokrywające swoje zakresy prac z najkorzystniejszą zaproponowaną ceną:
EXPERTUS AE sp. z o.o. 25-363 Kielce ul Wesoła 51
oferowana cena: 154 690,21 zł. (brutto)
oraz
F.H.U. ThermalEco s.c. 32-120 Nowe Brzesko Plawowice 20
oferowana cena: 28 609,79 zł. (brutto),