Oferta Pracy nr 1/2020

Oferta Pracy nr 1/2020

1 czerwca, 2020 Oferty pracy Przetargi, zapytania i oferty 0

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowisko Psychologa prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ,
 • staż pracy min. 5 lat,
 • znajomość zagadnień dotyczących równości szans K/M
 • znajomość dokumentów i wytycznych RPOWŚ,

Zakres obowiązków na stanowisku Psychologa

 • rekrutacja uczestników
 • monitorowanie uczestników projektu ,
 • udział w rekrutacji,
 • sporządzanie Kart czasu pracy,
 • opracowywanie harmonogramów zajęć
 • przygotowywanie dokumentów (rekrutacyjnych, list obecności, dzienników zajęć, pokwitowania odbioru materiałów przez uczestników, zaświadczeń itp.),
 • kompletowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć,
 • składanie wymaganych sprawozdań

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa zlecenie (4 grupy 5 osób x 2 godziny = 8 godzin miesięcznie)

Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 • CV
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach a także inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach lub referencje,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
  dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

Wszystkie dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kryterium wyboru oferty

Wybór oferty dokonywany jest w oparciu o dwie przesłanki: spełnienie wymogów formalnych.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Fundacji na adres:
 Nowa Wieś 113, 28 – 362 Nagłowice do dnia 26.06.2020r. do godz. 15:00.  Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem:  Instytut Dygasińskiego  dotyczy naboru na Psychologa w projekcie Jesień w Kolorze Słońca.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, lub nie będą zawierały kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Instytut Dygasińskiego nie będzie zwracać nadesłanych ofert.        

Zasady konkursu: Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefoniczną
na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te odbędą się w dniu 29.6.2020r. od godz. 9:00
w biurze Instytutu Dygasińskiego. Po rozmowach wybrana osoba zostanie zaproszona do podpisania umowy