Zapytanie ofertowe 2/2020

Zapytanie ofertowe 2/2020

15 maja, 2020 Przetargi, zapytania i oferty Zapytania ofertowe 0

.

Instytut Dygasińskiego realizując projekt Jesień w kolorze słońca w ramach naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Przywóz i odwóz uczestników do Klubu Seniora-dziennie 15 km x 2 strony (ok. 130 dni/2020r, ok. 260dni w 2021, ok. 260dni w 2022r, ok.85 dni w 2023r.), od poniedziałku do piątku, w dni robocze  dla osób starszych (60+) do Klubu Seniora w Nowej Wsi gmina Nagłowice na okres 34 miesięcy

  1. Zakres zapytania ofertowego:

Przywóz i odwóz uczestników do Klubu Seniora-dziennie 15 km x 2 strony (ok. 130 dni/2020r, ok. 260dni w 2021, ok. 260dni w 2022r, ok.85 dni w 2023r.), od poniedziałku do piątku, w dni robocze  dla osób starszych (60+) do Klubu Seniora w Nowej Wsi gmina Nagłowice

  • Kryterium wyboru: cena – 100%.
  • Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  • Składanie ofert.

 Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 1500 na adres siedziby Instytutu Dygasińskiego, Nowa Wieś 113, 28-362 Nagłowice lub w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres mailowy biuro@instytutdygasinskiego.pl

  • Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Piotr Majczak tel. 665804480 
  • Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
  • Termin związania ofertą: lipiec 2020 r.
  • Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.