Oferta Pracy nr 1/2020

Oferta Pracy nr 1/2020

1 czerwca, 2020 Oferty pracy Przetargi, zapytania i oferty 0

Instytut Dygasińskiego ogłasza nabór na stanowisko Psychologa prowadzącego zajęcia z uczestnikami projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,

5. wykształcenie wyższe, psychologiczne,

6. posiada min. 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min 3 lata jako psycholog

7. predyspozycje interpersonalne, umiejętność empatii.

Zakres obowiązków na stanowisku Psychologa

Do obowiązków Psychologa należeć będzie:
• trening pamięci: poprawa funkcjonowania pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, co prowadzi do usprawnienia ogólnych zdolności intelektualnych,
• trening koncentracji: skupienie uwagi i skierowanie jej na określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko, co umożliwia efektywne wykonywanie pracy zarówno umysłowej jak i fizycznej,
• terapia reminiscencyjna: odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. Ma na celu utrwalenie pozytywnych wspomnień,
• terapia walidacyjna: skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego. Daje możliwość wzajemnego wzbogacania i doświadczania szacunku ze strony słuchaczy. Zaspokaja potrzebę bycia ważnym i potrzebnym w danej społeczności,
• wsparcie indywidualne dla osób niesamodzielnych

Warunki zatrudnienia:

  • Umowa zlecenie (4 grupy 5 osób x 2 godziny = 8 godzin miesięcznie)

Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

  • CV
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach a także inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach lub referencje,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
    dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

Wszystkie dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kryterium wyboru oferty

Wybór oferty dokonywany jest w oparciu o spełnienie wymogów formalnych.

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Fundacji na adres:
 Nowa Wieś 113, 28 – 362 Nagłowice do dnia 26.06.2020r. do godz. 15:00.  Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem:  Instytut Dygasińskiego  dotyczy naboru na Psychologa w projekcie Jesień w Kolorze Słońca.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, lub nie będą zawierały kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Instytut Dygasińskiego nie będzie zwracać nadesłanych ofert.        

Zasady konkursu: Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefoniczną
na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te odbędą się w dniu 29.6.2020r. od godz. 9:00
w biurze Instytutu Dygasińskiego. Po rozmowach wybrana osoba zostanie zaproszona do podpisania umowy