Zapytanie ofertowe 3/2020

Zapytanie ofertowe 3/2020

1 maja, 2020 Przetargi, zapytania i oferty Zapytania ofertowe 0

Instytut Dygasińskiego realizując projekt Jesień w kolorze słońca w ramach naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 11 laptopów o minimalnych parametrach:
 2. 15 cali przekątna ekranu
 3. Pamięć RAM 8 GB
 4. Procesor 3000MHZ
 5. SSD 256 GB
 6. System Win 10
 7. – Polska dystrybucja

        do Klubu Seniora w Nowej Wsi gmina Nagłowice

 • Kryterium wyboru: cena – 90%., parametry wyższe niż minimalne – 10%
 • Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Składanie ofert.

 Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia31 maja 2020 r. do godziny 1500 na adres siedziby Instytutu Dygasińskiego, Nowa Wieś 113, 28-362 Nagłowice lub w formie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy biuro@instytutdygasinskiego.pl

 • Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Piotr Majczak tel. 665804480 
 • Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
 • Termin związania ofertą: czerwiec 2020 r.
 • Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.