Zapytanie ofertowe 1/2020

Zapytanie ofertowe 1/2020

15 maja, 2020 Przetargi, zapytania i oferty Zapytania ofertowe 0

Instytut Dygasińskiego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące ceny na dostarczanie 20 sztuk ciepłego posiłku na dzień dla 20 uczestników zajęć klubu seniora w Nowej Wsi w ramach projektu JESIEŃ W KOLORZE SŁOŃCA! Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.

Załączniki:

  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zobacz TU

Z powodów błędów formalnych zamówienie zostało unieważnione.
Ponownie zamówienie zostało zamieszczone – 29 czerwca 2021r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55411

Zapraszamy do składania ofert